Not 17 Leasing


Ladda ned Excel

  Koncernen
Förfallostruktur leasingskulder 2020 2019
Inom ett år 92,5 89,7
Senare än ett år men inom två år 61,1 53,3
Inom två till fem år 79,4 64,4
Senare än fem år 3,9 13,0
Förväntade framtida betalningar 236,9 220,4
Redovisat belopp 233,0 215,7
     
  Koncernen
Intäkter och kostnader från leasingavtal 2020 2019
Intäkter från vidareuthyrning 1,9 1,4
     
Leasingkostnader:    
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar −95,0 −86,6
Ränta på leasingsskulder −2,7 −2,8
Kostnader för korttidsleasing −0,6 −6,1
Kostnader för leasade tillgångar av lågt värde −0,9 −1,1
Totalt −99,2 −96,6

Redovisningsprincip

Leasingavgifter avseende korttidsleasingavtal och leasing av tillgång av lågt värde redovisas som rörelsekostnader linjärt över leasingperioden. För övriga redovisningsprinciper kopplade till leasing hänvisas till not 16