Not 28 Kortfristiga räntebärande skulder 


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
Checkräkningskredit 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Beviljad kredit 1 244,1 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Outnyttjad del −789,6 −1 200,0 −748,3 −1 200,0
Utnyttjad kreditbelopp 454,5 451,7
Övriga skulder till kreditinstitut 2 692,6 452,4 2 670,0 408,8
Övriga räntebärande skulder 46,5 20,6
Totalt 3 193,6 473,0 3 121,7 408,8
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent.

Ladda ned Excel

Koncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
  2021-12-31 2020-12-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
EUR 255,6 2 612,7 37,2 373,7
NOK 0,0 0,0 0,0 0,0
DKK 57,8 79,5 57,7 78,0
PLZ 0,2 0,4 0,3 0,7
Totalt   2 692,6   452,4
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget AddLife AB. Moderbolagets checkräkningskredit löpte per 2021-12-31 med 0,4 procent ränta.