Not 10 Rörelsens övriga intäkter och kostnader


Ladda ned Excel

Koncernen 2022 2021
Rörelsens övriga intäkter    
Externa tjänster 5 6
Externa hyresintäkter 2 3
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 6 4
Kursvinster, netto 7
Förändring villkorad köpeskilling 101 0
Aktiverat arbete för egen räkning 33 14
Övrigt 31 32
Totalt 178 66
Rörelsens övriga kostnader    
Förlust vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar −3 0
Kursförluster, netto −6
Förändring villkorad köpeskilling −4 −6
Övrigt −36 −13
Totalt −49 −19

Redovisningsprincip

Rörelsens övriga intäkter och kostnader avser sekundära aktiviteter, kursdifferenser på poster av rörelsekaraktär samt resultat vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar.