Not 17 Leasing


Ladda ned Excel

  Koncernen
Förfallostruktur leasingskulder 2022 2021
Inom ett år 133 122
Senare än ett år men inom två år 81 52
Senare än två år men inom tre år 58 80
Senare än tre år men inom fyra år 25 35
Senare än fyra år men inom fem år 16 15
Senare än fem år 59 38
Förväntade framtida betalningar 371 342
Redovisat belopp 356 339
     
  Koncernen
Intäkter och kostnader från leasingavtal 2022 2021
Intäkter från vidareuthyrning 2 3
     
Leasingkostnader:    
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar −154 −122
Ränta på leasingsskulder −5 −3
Kostnader för korttidsleasing −1 −1
Kostnader för leasade tillgångar av lågt värde −1 −1
Totalt −161 −127

Redovisningsprincip

Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av följande leasingbetalningar:

Leasingbetalningarna diskonteras med en diskonteringsränta baserad på landets underliggande valuta, valutakurs, kontraktets längd samt underliggande ränta med tillägg för bolagsspecifik riskpremie. Diskonteringsräntan är den samma för samtliga tillgångsslag om inte särskild ränta finns specificerad i avtal. 

Leasingavgifter avseende korttidsleasingavtal och leasing av tillgång av lågt värde redovisas som rörelsekostnader linjärt över leasingperioden. Tillgångar till lågt värde avser bland annat skrivare och kopieringsmaskiner. För övriga redovisningsprinciper kopplade till leasing hänvisas till not 16