Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Övriga förutbetalda intäkter 90 80
Löner och semesterlöner 219 191 14 18
Sociala avgifter och pensioner 30 23 2 2
Övriga upplupna kostnader¹ 148 86 4 2
Totalt 487 380 20 22
¹ Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader