Not 32 Kassaflödesanalys


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 2022 2021 2022 2021
Avskrivningar 723 478 0 0
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar −2 −3
Förändring av pensionsskuld −4 −2
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster 5 4
Ej utbetalda koncernbidrag/ utdelning
Återförd tilläggsköpeskilling −106 - - -
Övrigt 67 −28 13 13
Totalt 684 449 13 13


För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 1 MSEK (1) och under året utbetald ränta till 53 MSEK (13).

Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:

Ladda ned Excel

  2022 2021
Anläggningstillgångar 1 010 2 186
Varulager 274 566
Fordringar 457 389
Likvida medel 200 140
Totalt 1 941 3 280
Räntebärande skulder och avsättningar -
Icke räntebärande skulder och avsättningar 1 157 1 255
Totalt 1 157 1 255
Utbetald köpeskilling −975 −4 917
Likvida medel i förvärvade företag 200 140
Påverkan på koncernens likvida medel 775 4 778

Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden.
Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.

Ladda ned Excel

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten  
      Icke kassaflödespåverkande förändringar  
Koncernen Ingående balans
2022-01-01
Kassa- flöden Förvärv
av
dotter-
bolag
Valutakurs- förändringar Verkligt värde förändringar Leasing Utgående balans
2022-12-31
Checkräkningskredit 455 142 596
Skulder till kreditinstitut 2 954 973 125 323 4 374
Övriga räntebärande skulder 349 −31 21 19 −92 266
Skuld avseende leasing 345 −153 24 135 351
Totalt 4 102 930 170 342 −92 135 5 587
               
Moderbolaget Ingående
balans
2022-01-01
Kassa- flöden Valutakurs- förändringar Utgående balans
2022-12-31
Checkräkningskredit   452 144 596
Skulder till kreditinstitut   2 670 1 268 309 4 247
Totalt   3 122 1 412 309 4 843
               
               
               
               
               

Ladda ned Excel

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten  
      Icke kassaflödespåverkande förändringar  
Koncernen Ingående balans
2021-01-01
Kassa- flöden Förvärv
av
dotter-
bolag
Valutakurs- förändringar Verkligt värde förändringar Leasing Utgående balans
2021-12-31
Checkräkningskredit 0 395 60 455
Skulder till kreditinstitut 487 2 227 227 13 2 954
Övriga räntebärande skulder 86 6 245 3 9 349
Skuld avseende leasing 233 −121 152 80 345
Totalt 772 2 507 684 16 9 80 4 102
               
Moderbolaget Ingående
balans
2021-01-01
Kassa- flöden Valutakurs- förändringar Utgående balans
2021-12-31
Checkräkningskredit   0 452 452
Kortfristiga skulder till kreditinstitut   409 2 249 12 2 670
Totalt   409 2 701 12 3 122