Not 34 Resultat per aktie


Ladda ned Excel

  2022 2021
Resultat per aktie (SEK) 3,96 6,03
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 3,95 6,01

Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.

Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning är beräknat genom att dividera periodens resultat hänförligt till innehavare av aktier i moderbolaget med genomsnittligt antal aktier. Utspädningen från optionerna baseras på en beräkning av hur många aktier som hypotetiskt hade kunnat köpas in under perioden med lösenkursen. De aktier som inte hade kunnat köpas in leder till utspädning. Utspädningen i koncernen är en konsekvens av dess långsiktiga incitamentsprogram.

De två komponenterna är enligt följande:

Ladda ned Excel

  2022 2021
Årets resultat (MSEK) 483 721
     
Vägt genomsnittligt antal aktier under året i tusental aktier 2022 2021
Vägt genomsnittligt antal aktier under året före utspädning 121 779 119 418
Vägt genomsnittligt antal aktier under året efter utspädning 122 254 119 966