Not 9 Avskrivningar


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2022 2021 2022 2021
Avskrivningar per funktion        
Kostnad för sålda varor −76 −57
Försäljningskostnader −576 −373
Administrationskostnader −70 −48 0 0
Totalt −722 −478 0 0
         
  2022 2021 2022 2021
Avskrivningar per tillgångsslag        
Immateriella tillgångar −413 −277 0 0
Byggnader och mark −4 −1
Investeringar i annans fastighet −1 −1
Maskiner −7 −5
Inventarier −143 −72 0 0
Nyttjanderätter för hyrda lokaler −98 −80
Nyttjanderätter för övrigt −56 −42
Totalt −722 −478 0 0