Labtech

Bolagen i affärsområdet Labtech verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning.

  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.  
MSEK 31 dec 23 31 dec 22 förändr 31 dec 23 31 dec 22 förändr
Nettoomsättning 1 050 958 10 % 3 654 3 880 −6 %
Organisk tillväxt, % * 13 % 6 %   10 % 6 %  
EBITA 152 138 9 % 473 667 −29 %
EBITA-marginal 14,5 % 14,5 %   12,9 % 17,2 %  
* Exklusive covid-19 relaterad omsättning och valutakursförändringar

Labtech hade ett starkt fjärde kvartal och försäljningen växte med 10 procent. Den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad försäljning (som i jämförelsekvartalet uppgick till 64 MSEK) och valutaeffekter, var 13 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent. EBITA ökade med 9 procent till 152 MSEK (138), motsvarande en EBITA marginal om 14,5 procent (14,5). Föregående år var EBITA marginalen positivt påverkad av covid-19 relaterad försäljning och en upplöst tilläggsköpeskilling. Utan denna tilläggsköpeskilling var EBITA marginalen i fjärde kvartalet föregående år 13,1 procent. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Labtechs nettoomsättning i räkenskapsåret minskade med 6 procent till 3 654 MSEK (3 880), varav den organiska omsättningen, exklusive covid-19-relaterad försäljning och valutakursförändringar, ökade med 10 procent och förvärvad tillväxt var 1 procent. Den covid-19-relaterade omsättningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (760). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 5 procent. EBITA minskade med 29 procent till 473 MSEK (667), motsvarande en EBITA marginal om 12,9 procent (17,2). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 12 mån

Under kvartalet var affären inom Diagnostics stabil med fortsatt goda marginaler. Tillväxten hålls tillbaka något av personalbrist hos kunder och en viss avvaktan kring nya investeringsprojekt. Globala tillverkande bolag fortsätter att se över sina kommersiella strategier och avvecklar i vissa fall direktförsäljning till förmån för distributörsförsäljning, vilket skapar möjligheter för AddLifes bolag. Nya distributionsavtal som tecknats förväntas ha stor framtidspotential.

BioMedical & Research hade en mycket stark tillväxt och hög lönsamhet under det fjärde kvartalet. Aktiviteten inom akademisk forskning är hög, vilket genererar en stark försäljning av reagenser och förbrukningsartiklar. Även här kan en viss avvaktan kring större investeringsprojekt skönjas. Försäljningen till kunder inom läkemedelsindustrin växer starkt.

Leverans och fakturering till kunder i Östeuropa skedde som planerat under fjärde kvartalet vilket ledde till god försäljningsutveckling, höga marginaler och minskat lager.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: Försäljning per Land 2023
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA marginal (%)
Senast uppdaterad: 2024-02-01 09:13:02 av lina.astrom@add.life