BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023

Fortsatt stark tillväxt och förbättrat kassaflöde

2544
MSEK

NETTOOMSÄTTNING

278
MSEK

EBITA

-7
%

RESULTATTILLVÄXT
EBITA R12 MÅN

50
%

R/RK

Fredrik Dalborg Addlife Q4 2023 2

Starkt kassaflöde och betydande åtgärder för att förbättra lönsamheten inom Medtech

Efterfrågan är god i de marknader och segment där AddLifes bolag verkar. Vi kan nu summera 2023 som ett år med en historiskt stark organisk tillväxt om 10%. I fjärde kvartalet förbättrades kassaflödet betydligt och nettoskulden minskade med cirka 400 MSEK. Labtechs lönsamhet var hög och i Medtech var lönsamheten över lag god, men tyngdes av AddVision och Homecare, där vi nu genomför betydande åtgärder för att förbättra lönsamheten.

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.