Koncernen i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 23 31 dec 22 31 dec 23 31 dec 22
Nettoomsättning 2 544 2 326 9 685 9 084
Kostnad för sålda varor −1 625 −1 462 −6 086 −5 657
Bruttoresultat 919 864 3 599 3 427
Försäljningskostnader −673 −581 −2 478 −2 125
Administrationskostnader −165 −139 −588 −542
Forskning och utveckling −97 −24 −167 −81
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 75 29 219 129
Rörelseresultat 59 149 585 808
Finansiella intäkter och kostnader −57 −72 −246 −206
Resultat efter finansiella poster 2 77 339 602
Skatt −43 −15 −147 −119
Periodens resultat −41 62 192 483
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare −41 61 190 480
Innehav utan bestämmande inflytande 0 1 2 3
         
Resultat per aktie, SEK −0,34 0,50 1,56 3,96
Resultat per aktie efter utspädning, SEK −0,34 0,50 1,56 3,95
Medelantal aktier efter återköp, '000 121 857 121 814 121 856 121 779
Antal aktier vid periodens utgång, '000 121 857 121 836 121 857 121 836
         
EBITA 278 258 1 135 1 221
         
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar och nedskrivningar        
– materiella anläggningstillgångar −114 −84 −369 −309
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv −148 −97 −450 −375
– övriga immateriella anläggningstillgångar −71 −12 −100 −38
Senast uppdaterad: 2023-11-15 16:34:12 av Alexander Paziraei