Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret till 64 MSEK (64) och resultat efter finansiella poster uppgick till 171 MSEK (-224). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till
4 591 MSEK (4 842). Aktiekapitalet uppgick vid räkenskapsårets utgång till 62 MSEK (62).

Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 23 31 dec 22 31 dec 23 31 dec 22
Nettoomsättning 16 18 64 64
Administrationskostnader −23 −17 −84 −83
Rörelseresultat −7 1 −20 −19
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter 67 −45 191 −205
Resultat efter finansiella poster 60 −44 171 −224
Bokslutsdispositioner 78 194 78 194
Resultat före skatt 138 150 249 −30
Skatt 9 −23 −14 12
Periodens resultat 147 127 235 −18

 Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 31 dec 23 31 dec 22
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 7 804 8 002
Summa anläggningstillgångar 7 804 8 002
Kortfristiga fordringar 593 670
Summa omsättningstillgångar 593 670
Summa tillgångar 8 397 8 672
Bundet eget kapital 62 62
Fritt eget kapital 2 642 2 562
Summa eget kapital 2 704 2 624
Obeskattade reserver 0 0
Räntebärande långfristiga skulder 2 560 2 600
Icke räntebärande långfristiga skulder 2 2
Summa långfristiga skulder 2 562 2 602
Räntebärande kortfristiga skulder 2 994 3 301
Icke räntebärande kortfristiga skulder 137 145
Summa kortfristiga skulder 3 131 3 446
Summa eget kapital och skulder 8 397 8 672
Senast uppdaterad: 2024-01-24 14:17:16 av Eva Berger