Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 39 procent (38). Eget kapital per aktie uppgick till 40,75 SEK (40,76) och avkastningen på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 4 procent (10). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital) uppgick till 50 procent (61). Den lägre avkastningen är hänförlig till ett något lägre resultat samt till ett relativt sett högre rörelsekapital

Koncernens räntebärande nettoskuld minskade under kvartalet med 408 MSEK och uppgick vid räkenskapsårets utgång till 5 192 MSEK (5 410), inklusive pensionsskuld om 64 MSEK (60), leasingskulder om 498 MSEK (351) och tilläggsköpeskillingar motsvarande 87 MSEK (266). De utestående bankkrediterna uppgår vid räkenskapsårets utgång till 4 698 MSEK (4 968), varav kortfristiga bankkrediter uppgår till 2 212 MSEK (2 432). Kreditfaciliteten på 98,2 MEUR med förfall i januari 2024 har förlängts med 12 månader.

Koncernen har god marginal i de enligt bankavtal gällande kovenanterna, vilka är räntetäckningsgrad på minst 4,0 gånger samt soliditet överstigande 25 procent. Per räkenskapsårets utgång uppgick räntetäckningsgraden till 5,7 gånger enligt definition i bankavtalen.

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,0 att jämföra med 1,1 vid räkenskapsårets ingång. Avsikten är att sänka skuldsättningen genom eget genererat kassaflöde. 

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick sammantaget till 1 013 MSEK (890) per den 31 december 2023. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till 448 MSEK (351) vilket reflekterar normala säsongsmönster samt minskning av varulager och ökning av leverantörsskulder. Kassaflödet från den löpande verksamheten under räkenskapsåret uppgick till 773 MSEK (909), framförallt hänförligt till ett lägre resultat efter finansiella poster. Utbetald tilläggsköpeskilling relaterad till företagsförvärv tidigare år uppgick till 16 MSEK (818). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsåret till 286 MSEK (268) och avser framförallt investeringar i instrument för uthyrning till kunder. Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (60). Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till 9 MSEK (33). Utdelning har betalats till moderbolagets aktieägare med 146 MSEK (243).

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Dynamisk graf: Lönsamhet R/RK (%)
Dynamisk graf: Resultattillväxt (%)
Senast uppdaterad: 2024-02-01 09:51:13 av lina.astrom@add.life