Koncernen i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 23 31 dec 22 31 dec 23 31 dec 22
Resultat efter finansiella poster 2 77 339 602
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 243 188 708 684
Betald inkomstskatt −61 −104 −210 −256
Förändringar i rörelsekapital 264 190 −64 −121
Kassaflöde från den löpande verksamheten 448 351 773 909
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar −91 −82 −286 −268
Företagsförvärv och avyttringar −2 0 −31 −818
Kassaflöde från investeringsverksamheten −93 −82 −317 −1 086
Utdelning till moderbolagets aktieägare −146 −243
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande −4 −6
Inlösta och utfärdade köpoptioner 10 −9 33
Förvärv av egna aktier −11 −60
Upptagande av lån 3 50 174 1 416
Amortering av lån −276 −206 −407 −846
Övrig finansieringsverksamhet −10 −46 −162 −160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −283 −203 −554 134
Periodens kassaflöde 72 66 −98 −43
Likvida medel vid periodens ingång 229 286 376 345
Valutakursdifferens i likvida medel −29 24 −6 74
Likvida medel vid periodens slut 272 376 272 376
Senast uppdaterad: 2024-01-17 11:19:53 av Eva Berger