VD-kommentar

Fortsatt stark tillväxt och förbättrat kassaflöde

Den organiska tillväxten, exklusive covid-19 och valutaeffekter, uppgick under fjärde kvartalet till 9 procent. Aktiviteten var fortsatt hög och efterfrågan god i de marknader och segment där AddLifes bolag verkar. Den organiska tillväxten i fjärde kvartalet var 13 procent i Labtech och 6 procent i Medtech. 

Inom affärsområdet Labtech var efterfrågan och lönsamheten inom Diagnostics stabil. Aktiviteten inom medicinsk forskning var hög och ledde till en kraftig försäljningstillväxt och förbättrad lönsamhet inom BioMedical & Research.

Verksamheten inom affärsområdet Medtech utvecklades också väl, framför allt var tillväxt och lönsamhet inom Hospital stark, trots det normala säsongsuppehållet för planerade operationer under jul och nyår. Inom Homecare var efterfrågan svagare under kvartalet, påverkat av försenade om- och nybyggnationsprojekt för anpassade boenden. De långsiktiga underliggande positiva drivkrafterna, som åldrande befolkning och nya teknologier, kvarstår oförändrade.

Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete med att förbättra kassaflödet. Under det fjärde kvartalet ökade kassaflödet från den löpande verksamheten till 448 MSEK jämfört med 351 MSEK motsvarande kvartal 2022. Kassaflödet förbättrades även sekventiellt från 138 MSEK i tredje kvartalet, och reflekterar delvis normala säsongsmönster och även positiva effekter från en betydande minskning av varulagret, vilket vi haft stort fokus på samt en ökning av leverantörsskulder. Kundfordringarna ökade dock som förväntat, drivna av den fortsatt starka försäljningstillväxten. Det förbättrade kassaflödet resulterade i en minskning av nettoskulden med cirka 400 MSEK i kvartalet.

Arbetet med att förbättra kapitalbindning och kassaflöde fortsätter inom samtliga bolag, med särskilt fokus på de större bolagen.

 
Vi har lagt stor kraft på att utveckla och förbättra verksamheten i bolagen och vidtagit flera åtgärder som kommer att ge betydande positiva effekter på tillväxt, lönsamhet och kassaflöde under 2024 och framåt.
Betydande åtgärder för lönsamhetsförbättringar
Bolagen inom AddLife utvecklades väl och lönsamheten förbättrades. Detta gäller såväl de mindre som de större bolagen och både de bolag som varit en del av AddLife länge och de som mer nyligen välkomnats in i AddLife-familjen. 

Inom AddVision och Homecare har det dock funnits utmaningar och dessa två har under 2023 dragit ned den genomsnittliga lönsamheten i Medtech väsentligt. Under året har vi därför noga analyserat utmaningarna inom AddVision och Homecare och vidtagit kraftfulla åtgärder. Vi har omstrukturerat AddVision, lagt ner huvudkontoret och förenklat organisationen, vilket resulterat i ett mer effektivt och decentraliserat beslutsfattande. Omstruktureringen, som slutfördes under andra halvåret 2023, förväntas leda till ett mer fokuserat säljarbete och snabbare anpassningar till lokala marknadsförutsättningar. Under fjärde kvartalet har vi även gjort organisationsförändringar i Schweiz och Storbritannien, vilket förväntas ge ökad kommersiell effektivitet och sänkta kostnader. Totalt förväntas dessa åtgärder ge en årlig kostnadsreduktion om cirka 20 MSEK, vilken kommer att realiseras i början av 2024. 

Som tidigare kommunicerats utförde vi en noggrann genomgång av Homecares digitala utvecklingsprojekt under 2023. Som resultat av genomgången togs under tredje kvartalet ett beslut om en nedläggning av egenmonitoreringsprojektet Camanio Health, vilket resulterar i en årlig besparing om drygt 10 MSEK under 2024. Utöver detta inleddes i januari 2024 fackliga förhandlingar om en planerad nedläggning av utvecklingsprojektet inom trygghetslarm, Camanio Care, och därmed en avveckling av dotterbolaget Camanio. Detta förväntas ge en ytterligare kostnadsminskning på 50 MSEK på helårsbasis.

Sammantaget förväntas åtgärderna ge en total årlig kostnadsminskning om cirka 80 MSEK, som gradvis kommer att realiseras fram till tredje kvartalet 2024. Den årliga positiva kassaflödeseffekten av dessa åtgärder förväntas bli 110 MSEK.

Sammanfattning och framåtblick
Bolagen inom AddLife har gjort ett fantastiskt arbete under 2023 och har kontinuerligt anpassat sig till att stödja vårdsystemen i återgången till ett normaliserat läge efter covid-19 och samtidigt ta hand om de vårdköer som växte signifikant under pandemin. AddLife fortsätter också att kontinuerligt uppdatera produkt- och serviceportföljen för att möta växande och nya behov inom diagnostik, forskning, vård och omsorg.

Vi har lagt stor kraft på att utveckla och förbättra verksamheten i bolagen och vidtagit flera åtgärder som kommer att ge betydande positiva effekter på tillväxt, lönsamhet och kassaflöde under 2024 och framåt.

Den stabilt positiva utvecklingen i vår marknad och det goda kassaflödet under det andra halvåret stödjer vår ambition att minska nettoskulden genom eget genererat kassaflöde och över tid återigen öka förvärvstakten. AddLifes mål är en utdelning motsvarande 30-50 procent av resultatet efter skatt, med hänsyn taget till investeringsbehov och andra faktorer av betydelse. För 2023 föreslår AddLifes styrelse för årsstämman en utdelning om 0,50 SEK per aktie (1,20), vilket motsvarar 30% av resultatet efter skatt.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla våra bolag för det fantastiska arbete som gjorts under kvartalet och under året. Vi ser nu alla fram emot ett 2024, då vi förväntar oss förbättrad lönsamhet och kassaflöde samtidigt som vi fortsätter att identifiera och implementera nya tillväxtinitiativ i vår växande marknad.

 

Fredrik Dalborg

VD och koncernchef

Senast uppdaterad: 2024-02-01 16:38:39 av Eva Berger