Styrelsens förslag till årsstämma

Årsstämman hålls i Stockholm, den 8 maj 2024 klockan 16:00.

 Styrelsen föreslår att bolaget lämnar en utdelning om 0,50 SEK per aktie, vilket motsvarar 61 MSEK. Den föreslagna utdelningen är i linje med AddLife's målsättning om en utdelning motsvarande 30-50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel.

 

 

Stockholm den 2 februari 2024

Fredrik Dalborg
VD och koncernchef

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Senast uppdaterad: 2024-02-01 17:03:07 av Alexander Paziraei