Koncernen i sammandrag

Nyckeltal 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  31 dec 23 31 dec 22 31 dec 21 31 dec 20 31 dec 19
Nettoomsättning, MSEK 9 685 9 084 7 993 5 273 3 479
EBITDA, MSEK 1 504 1 530 1 474 946 429
EBITA, MSEK 1 135 1 221 1 273 802 305
EBITA marginal, % 11,7 % 13,4 % 15,9 % 15,2 % 8,8 %
Resultattillväxt, EBITA, % −7 % −4 % 59 % 163 % 25 %
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 50 % 61 % 95 % 103 % 51 %
Periodens resultat, MSEK 192 483 721 520 142
Avkastning eget kapital, % 4 % 10 % 22 % 31 % 10 %
Räntebärande nettoskuld, MSEK 5 192 5 410 3 870 700 902
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 3,5 3,5 2,6 0,7 2,1
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,0 1,1 0,9 0,4 0,6
Soliditet, % 39 % 38 % 40 % 46 % 45 %
Medelantal anställda 2 284 2 157 1 548 1 004 903
Antal anställda vid periodens slut 2 301 2 219 1 802 1 112 932

För nyckeltalsdefinitioner, klicka här

Nyckeltal per aktie 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  31 dec 23 31 dec 22 31 dec 21 31 dec 20 31 dec 19
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,56 3,96 6,03 4,63 1,28
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,56 3,95 6,01 4,61 1,28
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 6,35 7,46 8,46 8,47 3,61
Eget kapital per aktie, SEK 40,69 40,76 35,14 16,73 13,07
Medelantal aktier efter återköp, ’000 121 856 121 779 119 418 112 127 111 083
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 121 861 122 254 119 966 112 652 111 297
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 857 121 836 121 953 112 487 112 237
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 121 857 122 312 122 501 113 012 112 451
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie. Omräkningsfaktorn är 4.
Senast uppdaterad: 2024-02-01 16:55:58 av Alexander Paziraei