Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik samt hjälpmedel inom hemvård.


  3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.  
MSEK 31 dec 23 31 dec 22 förändr 31 dec 23 31 dec 22 förändr
Nettoomsättning 1 498 1 367 10 % 6 042 5 210 16 %
Organisk tillväxt, % * 6 % 5 %   9 % 2 %  
EBITA 133 121 10,0 % 684 573 19,0 %
EBITA-marginal 8,9 % 8,9 %   11,3 % 11,0 %  
* Exklusive covid-19 relaterad omsättning och valutakursförändringar

Bolagen inom Medtech hade överlag ett bra fjärde kvartal och nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1 498 MSEK (1 367), varav den organiska tillväxten var 6 procent och valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent. EBITA ökade med 10 procent till 133 MSEK (121), motsvarande en EBITA-marginal om 8,9 procent (8,9). Återföring av tidigare skuldförd tilläggsköpeskilling har haft en positiv effekt på rörelseresultatet om 46 MSEK och engångskostnader kopplade till AddVision och Homecare har haft en negativ effekt på rörelseresultatet om -27 MSEK. Rensat för dessa uppgick EBITA marginalen till 7,6 procent. Lönsamheten inom Medtech drogs ned signifikant av den löpande verksamheten inom AddVision och Homecare.

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

 I räkenskapsåret ökade Medtechs nettoomsättning med 16 procent till 6 042 MSEK (5 210), varav den organiska tillväxten exklusive valutakursförändringar var 9 procent och förvärvad tillväxt var 1 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 6 procent. EBITA ökade med 19 procent till 684 MSEK (573), motsvarande en EBITA-marginal om 11,3 procent (11,0). Återföring av tidigare skuldförda tilläggsköpeskillingar, framförallt kopplade till förvärvet av AddVision och Healthcare 21, har haft en positiv effekt på rörelseresultatet om 128 MSEK (87) och rensat för dessa uppgick EBITA till 9,2 procent (9,3). Satsningen inom digitala lösningar för egenmonitorering samt trygghetslarm har påverkat resultatet negativt med 77 MSEK (54), inklusive nedskrivningar av utrustning om 19 MSEK.

Dynamisk graf: Nettoomsättning 12 mån

Inom Hospital var tillväxten god. Aktiviteten inom planerad kirurgi är fortsatt förhöjd och de flesta länder har ett stort antal patienter som väntar på operationer. Samtliga bolag inom Hospital hade ett starkt kvartal med undantag av AddVision där ett analys- och förbättringsarbete har pågått under större delen av 2023.

Åtgärderna i AddVision är i huvudsak inriktade på förbättringar inom följande områden: kostnadsreduktion, en mer snabbrörlig och effektiv organisation samt förbättrat kommersiellt erbjudande och arbetssätt. En omorganisation har skett med nedmontering av huvudkontorsfunktionen och effektiviseringar i de lokala organisationerna i Schweiz, Tyskland och Storbritannien. Totalt förväntas dessa åtgärder ge en årlig kostnadsreduktion om cirka 20 MSEK, med start i början av 2024, och resulterade i en omstruktureringskostnad om 8 MSEK i det fjärde kvartalet 2023. Produktportföljen har uppdaterats och det kommersiella arbetssättet utvecklats och effektiviserats genom ny personal, omorganisation samt omfattande utbildningsprogram. Dessa förändringar förväntas rusta bolagen inom AddVision för framgång i en marknad som är i förändring vad gäller ersättningsnivåer, konkurrenssituation och kundstruktur.

Homecare hade ett svagt kvartal främst på grund av försenade om- och nybyggnadsprojekt inom anpassat boende. De långsiktiga underliggande positiva drivkrafterna, som åldrande befolkning och nya teknologier, kvarstår oförändrade. Under 2023 har en noggrann genomgång av Homecares digitala utvecklingsprojekt genomförts. Utvecklingsprojekten omfattar lösningar för egenmonitorering (Camanio Health) och trygghetslarm (Camanio Care). Som resultat av genomgången togs under tredje kvartalet beslut om nedläggning av Camanio Health, vilket resulterar i en årlig besparing om drygt 10 MSEK från början av 2024. Utöver detta inleddes i januari 2024 fackliga förhandlingar om en planerad nedläggning av Camanio Care, och därmed en avveckling av dotterbolaget Camanio. Detta förväntas ge en ytterligare kostnadsminskning på 50 MSEK på helårsbasis som gradvis realiseras under avvecklingsperioden. Den totala positiva kassaflödeseffekten av åtgärderna i Camanio förväntas bli 90 MSEK på årsbasis. Denna planerade nedläggning resulterade i en nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar om 106 MSEK och en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar om 19 MSEK i det fjärde kvartalet. Bolagen inom Homecare kommer även fortsättningsvis erbjuda en portfölj av digitala produkter och tjänster, men inte längre egenutvecklade. I tillägg till nedskrivningarna har investeringen i Camanio påverkat resultatet i fjärde kvartalet negativt med 17 MSEK (17).

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: Försäljning per Land 2023
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA MARGINAL (%)
Senast uppdaterad: 2024-02-01 16:48:54 av Alexander Paziraei