Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Starkt kassaflöde och betydande åtgärder för att förbättra lönsamheten inom Medtech 


 
Efterfrågan är god i de marknader och segment där AddLifes bolag verkar. Vi kan nu summera 2023 som ett år med en historiskt stark organisk tillväxt om 10%. I fjärde kvartalet förbättrades kassaflödet betydligt och nettoskulden minskade med cirka 400 MSEK. Labtechs lönsamhet var hög och i Medtech var lönsamheten över lag god, men tyngdes av AddVision och Homecare, där vi nu genomför betydande åtgärder för att förbättra lönsamheten.

   

Fredrik Dalborg, VD och Koncernchef 

1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2023 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 9% till 2 544 MSEK (2 326). Den organiska tillväxten exklusive covid-19 relaterad omsättning och valutakursförändringar var 9%. 
 • EBITA ökade med 8% till 278 MSEK (258), motsvarande en EBITA-marginal om 10,9% (11,1). EBITA inkluderar återförd tilläggsköpeskilling om 46 MSEK (16) och engångskostnader om -27 MSEK, rensat för dessa uppgick EBITA-marginalen till 10,2% (10,4). 
 • Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till 333 MSEK (193) och inkluderar nedskrivningar av tillgångar om 125 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -41 MSEK (62). Resultatet påverkades av engångskostnader och nedskrivningar om totalt 134 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,34 SEK (0,50). Rensat för engångskostnader och nedskrivningar uppgick resultatet per aktie till 0,38 SEK (0,38).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 448 MSEK (351). 

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2023 (12 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 7% till 9 685 MSEK (9 084), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 1%. Den organiska tillväxten exklusive covid-19 relaterad omsättning och valutakursförändringar var 10%. 
 • EBITA minskade med 7% till 1 135 MSEK (1 221), motsvarande en EBITA-marginal om 11,7% (13,4). EBITA inkluderar återförd tilläggsköpeskilling om 147 MSEK (101) och engångskostnader om -27 MSEK. Rensat för dessa uppgick EBITA-marginalen till 10,5% (12,3). 
 • Resultat efter skatt uppgick till 192 MSEK (483). Resultatet påverkades av engångskostnader och nedskrivningar om totalt 134 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,56 SEK (3,96).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 773 MSEK (909).
 • Soliditeten uppgick till 39% (38).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 50% (61).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 SEK per aktie.
  3 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 31 dec 23 31 dec 22 förändr 31 dec 23 31 dec 22 förändr
Nettoomsättning 2 544 2 326 9 % 9 685 9 084 7 %
EBITA 278 258 8 % 1 135 1 221 −7 %
EBITA-marginal 10,9 % 11,1 %   11,7 % 13,4 %  
Resultat före skatt 2 77 −98 % 339 602 −44 %
Periodens resultat −41 62 −166 % 192 483 −60 %
Resultat per aktie före utspädning, SEK −0,34 0,50 −168 % 1,56 3,96 −61 %
Resultat per aktie efter utspädning, SEK −0,34 0,50 −168 % 1,56 3,95 −61 %
Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
  3 månader t.o.m. 31 dec 23   12 månader t.o.m. 31 dec 23
Jämförelseförstörande poster, MSEK EBITA EBIT   EBITA EBIT
Omstruktureringsreserv AddVision −8 −8   −8 −8
Nedskrivn immateriella tillgångar Camanio Health - −25   - −25
Nedskrivn immateriella tillgångar Camanio Care - −81   - −81
Nedskrivn materiella tillgångar Camanio Care −19 −19   −19 −19
Omvärdering tilläggsköpeskilling 46 46   147 147
Summa jämförelseförstörande poster 19 −87   120 14
           
  3 månader t.o.m   12 månader t.o.m
Klassficering i resultaträkningen, MSEK 31 dec 23 31 dec 22   31 dec 23 31 dec 22
Kostnad sålda varor −1 -   −1 -
Försäljningskostnader −54 -   −54 -
Administrationskostnader −8 -   −8 -
Forskning och utveckling −70 -   −70 -
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 46 16   147 101
Summa jämförelseförstörande poster i resultaträkningen −87 16   14 101
Senast uppdaterad: 2024-02-01 17:40:28 av Eva Berger