Koncernens utveckling i kvartalet

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 9 procent till 2 544 MSEK (2 326). Den organiska tillväxten exklusive covid-19 och valutakursförändringar uppgick till 9 procent. Den covid-19 relaterad omsättning har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (64). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent i kvartalet, motsvarande 90 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Kvartalet har belastats med engångskostnader relaterade till lönsamhetsförbättrande åtgärder inom Homecare och AddVision som uppgår till totalt 134 MSEK. Kostnaderna avser nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar om 106 MSEK, nedskrivning av materiella anläggningstillgångar om 19 MSEK samt omstruktureringskostnader om 8 MSEK. Engångskostnader belastar försäljningskostnaderna med 54 MSEK, administrationskostnaderna med 8 MSEK och forskning och utveckling har belastats med nedskrivning av immateriella tillgångar om 70 MSEK.

EBITA ökade med 8 procent till 278 MSEK (258) och EBITA-marginalen uppgick till 10,9 procent (11,1). Återföring av tidigare reserverade tilläggsköpeskillingar har i kvartalet påverkat rörelseresultatet positivt med 46 MSEK (16) samtidigt som engångskostnader har påverkat rörelseresultatet negativt med 27 MSEK. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 10 MSEK

Dynamisk graf: EBITA 3 MÅN

Finansnettot uppgick till -57 MSEK (-72) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 MSEK (77). Finansnettot inkluderar framförallt räntekostnader kopplade till finansiering av tidigare förvärv samt valutakursförändringar. Räntenettot uppgick till -71 MSEK (-45) och valutakursvinster till 16 MSEK (-26). Valutakursförändringar är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpeskillingar i utländsk valuta. Resultatet före skatt för kvartalet uppgick till 2 MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -41 MSEK (62). Den högre effektiva skattesatsen i kvartalet är hänförlig till effekten av ej avdragsgilla räntor samt underskott som ej bedömts aktiverbara i dotterbolaget Camanio.

Koncernens utveckling under räkenskapsåret

Nettoomsättningen i räkenskapsåret ökade med 7 procent till 9 685 MSEK (9 084). Den förvärvade tillväxten var marginellt positiv och den organiska tillväxten exklusive covid-19 och valutaförändringar uppgick till 10 procent. Den covid-19 relaterad försäljning har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (760). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 6 procent i räkenskapsåret, motsvarande 520 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 12 mån

Räkenskapsåret belastas av engångskostnader om 134 MSEK. Ökad kommersiell aktivitet samt förstärkt säljorganisation har ökat försäljningskostnaderna, vilket drivit försäljningstillväxt och stärker tillväxtpotentialen framåt. EBITA minskade med 7 procent till 1 135 MSEK (1 221) och EBITA-marginalen uppgick till 11,7 procent (13,4). Minskningen förklaras i hög grad av utebliven covid-19 relaterad försäljning. Återföring av tidigare reserverade tilläggsköpeskillingar har i räkenskapsåret påverkat rörelseresultatet positivt med 147 (101) MSEK. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 5 procent, motsvarande 59 MSEK. 

Dynamisk graf: Covid-19 relaterad omsättning

 
AddLife har under hela covid-19 pandemin levererat stora volymer av produkter till hälso- och sjukvården. Omsättningen sedan första kvartalet 2020 har varierat utifrån smittspridningen och restriktioner i samhället. 
Volymen av covid-19 specifika tester har nu minskat så mycket att särredovisning framöver inte är relevant.

 

Dynamisk graf: EBITA 12 MÅN

Finansnettot uppgick till -246 MSEK (-206) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 339 MSEK (602). Finansnettot inkluderar framförallt räntekostnader kopplade till finansiering av tidigare förvärv samt valutakursförändringar. Räntenettot uppgick till -267 MSEK (-103) och valutakursvinsterna till 30 MSEK (-95). Valutakursförändringar är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpeskillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt för året uppgick till 192 MSEK (483) och effektiv skattesats uppgick till 43 procent (20), påverkad av effekten av ej avdragsgilla räntor samt underskott som ej bedömts aktiverbara i dotterbolaget Camanio.

Kriget i Ukraina har inte haft någon väsentlig ekonomisk påverkan på de finansiella rapporterna, men det kan inte uteslutas att så sker i framtiden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant, där vi kan konstatera en stigande inflation, högre råvaru-, komponent-, frakt- och energikostnader samt en större osäkerhet om ränteutvecklingen. Vi följer även utvecklingen i Mellanöstern, men bedömer i dagsläget att den inte har någon väsentlig påverkan för koncernen. Avseende utvecklingen i Röda havet har det en mindre påverkan på fraktpriser och leveranstider.

Senast uppdaterad: 2024-01-30 23:45:52 av Eva Berger