Koncernen i sammandrag

Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 22 31 dec 21 30 jun 21
Goodwill 5 067 4 528 4 317
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 170 2 663 2 518
Materiella anläggningstillgångar 886 627 627
Finansiella anläggningstillgångar 149 27 26
Summa anläggningstillgångar 9 272 7 845 7 488
Varulager 1 565 1 189 1 175
Kortfristiga fordringar 1 505 1 217 1 310
Likvida medel 351 345 224
Summa omsättningstillgångar 3 421 2 751 2 709
Summa tillgångar 12 693 10 596 10 197
Eget kapital 4 541 4 291 3 919
Räntebärande avsättningar 197 114 107
Icke räntebärande avsättningar 520 489 452
Räntebärande långfristiga skulder 793 788 813
Icke räntebärande långfristiga skulder 10 2 2
Summa långfristiga skulder 1 520 1 393 1 374
Icke räntebärande avsättningar 13 10 12
Räntebärande kortfristiga skulder 4 917 3 314 3 316
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 702 1 588 1 576
Summa kortfristiga skulder 6 632 4 912 4 904
Summa eget kapital och skulder 12 693 10 596 10 197
Senast uppdaterad: 2022-05-20 11:11:00 av Alexander Paziraei