Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 31 MSEK (26) och resultat efter finansiella poster uppgick till -125 MSEK (8). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 4 605 MSEK (3 122). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).

Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 22 30 jun 21 30 jun 22 30 jun 21 30 jun 22 31 dec 21
Nettoomsättning 15 12 31 26 56 51
Administrationskostnader −22 −17 −43 −32 −79 −68
Rörelseresultat −7 −5 −12 −6 −23 −17
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter −81 12 −113 14 −128 −1
Resultat efter finansiella poster −88 7 −125 8 −151 −18
Bokslutsdispositioner 99 99
Resultat före skatt −88 7 −125 8 −52 81
Skatt 19 −1 26 −1 12 −15
Periodens resultat −69 6 −99 7 −40 66

 Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 30 juni 22 31 dec 21 30 juni 21
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 7 854 6 978 6 693
Summa anläggningstillgångar 7 854 6 978 6 693
Kortfristiga fordringar 284 407 184
Summa omsättningstillgångar 284 407 184
Summa tillgångar 8 138 7 385 6 877
Bundet eget kapital 62 62 62
Fritt eget kapital 2 463 2 850 2 795
Summa eget kapital 2 525 2 912 2 857
Obeskattade reserver 120 120 96
Räntebärande långfristiga skulder 119 235 115
Icke räntebärande långfristiga skulder 1 1 1
Summa långfristiga skulder 120 236 116
Räntebärande kortfristiga skulder 5 341 3 946 3 774
Icke räntebärande kortfristiga skulder 32 171 34
Summa kortfristiga skulder 5 373 4 117 3 808
Summa eget kapital och skulder 8 138 7 385 6 877
Senast uppdaterad: 2022-07-14 17:46:46 av jamilah.wass@add.life