Koncernens utveckling i kvartalet

Nettoomsättningen i kvartalet minskade med 9 procent till 2 079 MSEK (2 276). Den förvärvade tillväxten var 13 procent och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 4 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen sjönk kraftigt till 87 MSEK (704). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 2 procent i kvartalet, motsvarande 57 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

EBITA minskade med 28 procent till 240 MSEK (332) och EBITA-marginalen uppgick till 11,6 procent (14,6). Utvecklingskostnader avseende digitala lösningar för egenmonitorering har resultatförts om 11 MSEK i affärsområdet Medtech. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 6 MSEK. 

Finansnettot uppgick till -44 MSEK (-16) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 94 MSEK (237). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till finansiering av förvärv samt valutakursförändringar. Räntekostnaderna uppgick till 22 MSEK och valutakursförluster till 27 MSEK. Valutakursförluster är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpekillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt för kvartalet minskade med 57 procent till 76 MSEK (178) och effektiv skattesats uppgick till 19 procent (25). Den stora skillnaden i effektiv skatt beror på att kvartalet föregående år belastades med ej avdragsgilla kostnader kopplade till förvärv. 

Koncernens utveckling under delårsperioden

Under delårsperioden ökade nettoomsättningen med 16 procent till 4 658 MSEK (4 012). Den förvärvade tillväxten var 30 procent och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 3 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen sjönk kraftigt till 546 MSEK (1 323). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent, motsvarande 148 MSEK.

Dynamisk graf: Nettoomsättning 6 mån

EBITA ökade med 3 procent till 675 MSEK (658) och EBITA-marginalen uppgick till 14,5 procent (16,4). Utvecklingskostnader avseende digitala lösningar för egenmonitorering har resultatförts om 14 MSEK i affärsområdet Medtech. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 21 MSEK. 

Dynamisk graf: Covid-19 relaterad omsättning

 

AddLife har under hela covid-19 pandemin levererat stora volymer av produkter till hälso- och sjukvården för deras behandlingar av covid-19. Omsättningen sedan första kvartalet 2020 har varierat utifrån smittspridningen och restriktioner i våra samhällen. 

Finansnettot uppgick till -93 MSEK (-20) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 383 MSEK (524). Det ökade negativa finansnettot beror på ökade räntekostnader kopplade till finansiering av förvärv samt valutakursförändringar. Räntekostnaderna uppgick till 43 MSEK och valutakursförluster till 52 MSEK. Valutakursförluster är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpekillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt minskade med 26 procent till 301 MSEK (404) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (23).

Dynamisk graf: Försäljning per land 2022

 

Försäljningen på de nordiska marknaderna utgjorde 35 procent av nettoomsättningen under delårsperioden jämfört med 49 procent föregående år (helår 2021). Förändringen mellan de geografiska marknaderna är hänförlig till de förvärv i Europa som har gjorts under 2021-2022. 

Kriget i Ukraina har inte haft någon väsentlig ekonomisk påverkan på de finansiella rapporterna, men det kan inte uteslutas att så sker i framtiden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant, där vi kan konstatera en stigande inflation, högre råvaru-, komponent- och fraktkostnader samt en större osäkerhet om ränteutvecklingen.

Senast uppdaterad: 2022-07-14 17:03:25 av jamilah.wass@add.life