Koncernen i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 22 30 jun 21 30 jun 22 30 jun 21 30 jun 22 31 dec 21
Resultat efter finansiella poster 94 237 383 524 786 927
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 185 135 400 238 611 449
Betald inkomstskatt −52 −71 −124 −107 −269 −252
Förändringar i rörelsekapital −21 −101 −121 −271 36 −114
Kassaflöde från den löpande verksamheten 206 200 538 384 1 164 1 010
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar −71 −37 −128 −64 −198 −134
Företagsförvärv och avyttringar −295 −2 508 −796 −2 514 −1 125 −2 843
Kassaflöde från investeringsverksamheten −366 −2 545 −924 −2 578 −1 323 −2 977
Utdelning till moderbolagets aktieägare −243 −183 −243 −183 −243 −183
Inlösta och utfärdade köpoptioner 5 5 −5 1 −9
Förvärv av egna aktier −49 −49
Upptagande av lån 337 2 665 1 319 2 678 1 290 2 649
Amortering av lån −23 −1 −585 −9 −836 −260
Övrig finansieringsverksamhet −51 −266 −88 −288 73 −127
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 2 215 359 2 193 236 2 070
Periodens kassaflöde −135 −130 −27 −1 77 103
Likvida medel vid periodens ingång 475 364 345 216 224 216
Valutakursdifferens i likvida medel 11 −10 33 9 50 26
Likvida medel vid periodens slut 351 224 351 224 351 345
Senast uppdaterad: 2022-05-20 11:11:01 av Alexander Paziraei