Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Ett kvartal i förändring

1 APRIL - 30 JUNI 2022 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen minskade med 9 procent till 2 079 MSEK (2 276), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 13 procent. Covid-19 relaterad omsättning minskade med 88 procent. Den organiska tillväxten exklusive covid-19 relaterad omsättning var 4 procent. 
 • EBITA minskade med 28 procent till 240 MSEK (332), motsvarande en EBITA-marginal om 11,6 procent (14,6).
 • Resultat efter skatt minskade med 57 procent till 76 MSEK (178).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,63 SEK (1,47). 
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 206 MSEK (200).
 • Under kvartalet har två förvärv, BioCat GmBh och O'Flynn Medical Ltd, genomförts och efter kvartalets slut har ytterligare ett förvärv, JK Lab Nordic AB, genomförts. Totalt beräknas dessa förvärv bidra med en årlig nettoomsättning om cirka 180 MSEK och cirka 60 anställda.

1 JANUARI - 30 JUNI 2022 (6 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 4 658 MSEK (4 012), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 30 procent. Covid-19 relaterad omsättning minskade med 59 procent. Den organiska tillväxten exklusive covid-19 relaterad omsättning var 3 procent. 
 • EBITA ökade med 3 procent till 675 MSEK (658), motsvarande en EBITA-marginal om 14,5 procent (16,4).
 • Resultat efter skatt minskade med 26 procent till 301 MSEK (404).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,47 SEK (3,46). För senaste 12 månadersperioden uppgick resultat per aktie till 5,07 SEK (6,03).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 538 MSEK (384).
 • Soliditeten uppgick till 36 procent (40).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 74 procent (95).
 • Under delårsperioden har fyra förvärv genomförts samt ytterligare ett efter delårsperiodens utgång. Förvärven beräknas tillföra en årlig nettoomsättning om cirka 855 MSEK.
 • AddLifes tillträdande VD och koncernchef Fredrik Dalborg börjar den 1 september. 
  3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 22 30 jun 21 förändr 30 jun 22 30 jun 21 förändr 30 jun 22 31 dec 21
Nettoomsättning 2 079 2 276 −9 % 4 658 4 012 16 % 8 639 7 993
EBITA 240 332 −28 % 675 658 3 % 1 290 1 273
EBITA-marginal,% 11,6 % 14,6 %   14,5 % 16,4 %   14,9 % 15,9 %
Resultat före skatt 94 237 −60 % 383 524 −27 % 786 927
Periodens resultat 76 178 −57 % 301 404 −26 % 618 721
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,63 1,47 −57 % 2,47 3,46 −29 % 5,07 6,03
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,62 1,46 −58 % 2,46 3,44 −28 % 5,04 6,01
Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)

ADDLIFE I KORTHET
AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor i Europa. Koncernen är uppdelad i två affärsområden; Labtech och Medtech. Koncernen består av ett 85-tal operativa dotterbolag som levererar utrustning, instrument, reagenser, hjälpmedel, rådgivning och teknisk support till kunder främst inom sjukvård, hemvård, forskning, universitet och högskolor samt till läkemedels-och livsmedelsindustrin.

TELEFONKONFERENS
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Christina Rubenhag presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Mötet spelas in och kommer att lagras på webben. Är det första gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app.

Telefonkonferensen är den 15 juli 2022, kl. 10:00.
Önskar du delta via telefonkonferens, följ denna länk>> 
Or call in (only sound) +46 8 505 376 58 Conferens-ID: 915 124 356#

Presentationen finns även på AddLife YouTube >>

 

Senast uppdaterad: 2022-07-14 15:21:11 av jamilah.wass@add.life