Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter, även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i AddLifes årsredovisning 2021 har tillämpats för delårsrapporten. Ändringarna i IFRS standarder som tillämpas från och med 1 januari 2022 har ej haft någon påverkan på AddLifes finansiella rapporter för delårsperioden som avslutades 30 juni 2022.

Alternativa nyckeltal

AddLife presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. För ytterligare motivering till valda nyckeltal hänvisas till AddLifes årsredovisning 2021. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I denna rapport har utökad information angivits avseende definitioner av finansiella mått. 

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under delårsperioden, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat.

Händelser efter delårsperiodens utgång

Den 1 juli 2022 förvärvade AddLife samtliga aktier i bolaget JK Lab Nordic AB till affärsområdet Labtech. JK Lab är en specialiserad distributör av instrument och tjänster inom materialprovning och omsätter cirka 25 MSEK och har 6 anställda. Bolaget kommer att integreras in i Bergman Labora.

 

AddLife har efter delårsperiodens utgång omförhandlat kreditfaciliteter motsvarande 2,2 miljarder SEK med initialt förfall andra kvartalet år 2023. Kreditfaciliteterna löper till det tredje kvartalet år 2025 med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader.

Inga övriga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens utgång.

Risker och osäkerhetsfaktorer

AddLifes resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som AddLife styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De externa riskfaktorer som har störst betydelse för AddLife är konjunkturläget i kombination med marknadsutveckling, konkurrenssituationen samt offentliga upphandlingar och politiska beslut. Risk- och osäkerhetsfaktorerna är desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” i förvaltningsberättelsen i AddLifes årsredovisning 2021. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen. 

Kriget i Ukraina har inte haft någon väsentlig ekonomisk påverkan på de finansiella rapporterna, men det kan inte uteslutas att så sker i framtiden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant, där vi kan konstatera en stigande inflation, högre råvaru-, komponent- och fraktkostnader samt en större osäkerhet om ränteutvecklingen.

Senast uppdaterad: 2022-07-14 19:36:50 av jamilah.wass@add.life