Koncernen i sammandrag

Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

  1 jan 22 – 30 jun 22 1 jan 21 – 31 dec 21
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital Moder-bolagets ägare Innehav utan best-ämmande inflytande Totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 4 285 6 4 291 1 882 8 1 890
Apportemission - - - 1 524 1 524
Inlösta och utfärdade köpoptioner 5 - 5 -9 -9
Återköp av egna aktier -49 - -49
Avyttring av egna aktier - - - 281 281
Utdelning -243 -8 -251 -183 -5 -188
Periodens totalresultat 543 2 545 790 3 793
Belopp vid periodens utgång 4 541 0 4 541 4 285 6 4 291
Senast uppdaterad: 2022-05-20 11:11:01 av alexander@paziraei.com