Koncernen i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 22 30 jun 21 30 jun 22 30 jun 21 30 jun 22 31 dec 21
Nettoomsättning 2 079 2 276 4 658 4 012 8 639 7 993
Kostnad för sålda varor −1 268 −1 482 −2 846 −2 595 −5 387 −5 136
Bruttoresultat 811 794 1 812 1 417 3 252 2 857
Försäljningskostnader −522 −438 −1 034 −701 −1 819 −1 486
Administrationskostnader −140 −102 −272 −171 −489 −388
Forskning och utveckling −22 −10 −39 −18 −55 −34
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 11 9 9 17 39 47
Rörelseresultat 138 253 476 544 928 996
Finansiella intäkter och kostnader −44 −16 −93 −20 −142 −69
Resultat efter finansiella poster 94 237 383 524 786 927
Skatt −18 −59 −82 −120 −168 −206
Periodens resultat 76 178 301 404 618 721
             
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 74 177 299 403 615 719
Innehav utan bestämmande inflytande 2 1 2 1 3 2
             
Resultat per aktie, SEK 0,63 1,47 2,47 3,46 5,07 6,03
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,62 1,46 2,46 3,44 5,04 6,01
Medelantal aktier efter återköp, '000 121 704 121 154 121 753 116 846 121 851 119 418
Antal aktier vid periodens utgång, '000 121 740 121 943 121 740 121 943 121 740 121 953
             
EBITA 240 332 675 658 1 290 1 273
             
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar            
– materiella anläggningstillgångar −75 −53 −149 −91 −259 −201
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv −93 −71 −182 −101 −331 −250
– övriga immateriella anläggningstillgångar −9 −8 −17 −13 −31 −27
             
             
Senast uppdaterad: 2022-07-13 22:37:43 av Alexander Paziraei