Övriga räkenskaper

Verkligt värde på finansiella instrument 

Ladda ned Excel

  30 jun 22 31 dec 21
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 0 0 0
Finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 0 0 0 0
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 0 0 0
Villkorade köpeskillingar 357 357 349 349
Finansiella skulder till verkligt värde per nivå 357 0 357 349 0 349
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori. För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2. För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3. För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde i allt väsentligt motsvara redovisat värde.

 Villkorade köpeskillingar

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 22 30 jun 21 30 jun 22 30 jun 21 30 jun 22 31 dec 21
Belopp vid periodens ingång 328 83 349 86 297 86
Periodens förvärv 16 213 16 213 54 251
Utbetald köpeskilling −31 −6 −31 −6
Omvärdering via resultaträkning 2 4 2 8 6
Återförda via resultaträkning
Räntekostnader 4 2 6 3 12 9
Valutakursdifferenser 9 −3 13 −1 17 3
Belopp vid periodens utgång 357 297 357 297 357 349
             
             

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 22 31 dec 21 30 jun 21
Eventualförpliktelser 47 41 41
Senast uppdaterad: 2022-05-20 11:11:01 av Alexander Paziraei