Koncernen i sammandrag

Nyckeltal 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  30 jun 22 31 dec 21 30 jun 21 31 dec 20 31 dec 19
Nettoomsättning, MSEK 8 639 7 993 6 984 5 273 3 479
EBITA, MSEK 1 290 1 273 1 173 802 305
EBITA marginal, % 14,9 % 15,9 % 16,8 % 15,2 % 8,8 %
Resultattillväxt, EBITA, % 10 % 59 % 158 % 163 % 25 %
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 74 % 95 % 115 % 103 % 51 %
Periodens resultat, MSEK 618 721 750 520 142
Avkastning eget kapital, % 14 % 22 % 33 % 31 % 10 %
Räntebärande nettoskuld, MSEK 5 557 3 870 4 012 700 902
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 3,6 2,6 3,0 0,7 2,1
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,2 0,9 1,0 0,4 0,6
Soliditet, % 36 % 40 % 38 % 46 % 45 %
Medelantal anställda 1 943 1 548 1 191 1 004 903
Antal anställda vid periodens slut 2 194 1 802 1 744 1 112 932

För nyckeltalsdefinitioner, klicka här

Nyckeltal per aktie 

Ladda ned Excel

  12 månader t.o.m.
  30 jun 22 31 dec 21 30 jun 21 31 dec 20 31 dec 19
Resultat per aktie före utspädning, SEK 5,07 6,03 6,55 4,63 1,28
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 5,04 6,01 6,51 4,61 1,28
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 9,55 8,46 9,84 8,47 3,61
Eget kapital per aktie, SEK 37,30 35,14 32,10 16,73 13,07
Medelantal aktier efter återköp, ’000 121 851 119 418 114 548 112 127 111 083
Medelantal aktier efter återköp, efter utspädning, ’000 122 435 119 966 115 305 112 652 111 297
Antal utestående aktier vid periodens slut, ’000 121 740 121 953 121 943 112 487 112 237
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning, ’000 122 323 122 501 122 700 113 012 112 451
Antal historiska aktier har omräknats hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för sek/aktie. Omräkningsfaktorn är 4.
Senast uppdaterad: 2022-07-14 13:58:44 av jamilah.wass@add.life