Koncernen i sammandrag

Rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 22 30 jun 21 30 jun 22 30 jun 21 30 jun 22 31 dec 21
Periodens resultat 76 178 301 404 618 721
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen            
Periodens omräkningsdifferenser 149 −44 233 7 298 72
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen            
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 14 6 14 6 8 0
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen −3 −1 −3 −1 −2 0
Övrigt totalresultat 160 −39 244 12 304 72
Periodens totalresultat 236 139 545 416 922 793
             
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 234 139 543 415 918 790
Innehav utan bestämmande inflytande 2 0 2 1 4 3
Senast uppdaterad: 2022-05-20 11:11:00 av Alexander Paziraei