Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid delårsperiodens utgång till 36 procent (40). Eget kapital per aktie uppgick till 37,30 SEK (35,14) och avkastningen på eget kapital uppgick vid delårsperiodens utgång till 14 procent (22). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 74 procent (95). Den lägre avkastningen är främst hänförlig till ett relativt sett högre rörelsekapital, kopplat till förvärvade bolag. 

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 5 557 MSEK (3 870), inklusive pensionsskuld om 67 MSEK (82) samt leasingskulder om 365 MSEK (339). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån räntebärande nettoskuld inklusive pensionsskuld och leasingskuld, uppgick till 1,2 att jämföra med 0,9 vid delårsperiodens ingång. De senaste årens förvärv har till stor del finansierats genom ökad skuldsättning. I samband med tillträdet av MBA Incorporado S.L togs nya krediter om 98,5 MEUR, varav 39,5 MEUR användes för skuldreglering. Kreditavtalet löper på 12 månader med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader. Koncernen har god marginal i de enligt bankavtal gällande covenanter och vi avser att sänka skuldsättningen genom eget kassaflöde.

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick sammantaget till 448 MSEK (674) per den 30 juni 2022. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till 538 MSEK (384). Förändringen är främst hänförlig till ett förbättrat rörelsekapital jämfört med föregående år. Företagsförvärv uppgick till 796 MSEK (2 514). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under delårsperioden till 128 MSEK (64). Ökningen är hänförlig till investeringar i instrument för uthyrning till kunder. Återköp av egna aktier uppgick till 49 MSEK (0). Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till 5 MSEK (-5). Utdelning har betalats till moderbolagets aktieägare med 243 MSEK (183). 

 

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Dynamisk graf: Lönsamhet R/RK (%)
Dynamisk graf: Resultattillväxt
Senast uppdaterad: 2022-07-14 15:43:38 av jamilah.wass@add.life