Labtech

Bolagen i Affärsområdet Labtech verkar inom marknadsområdena diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning.

  3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 23 30 jun 22 förändr 30 jun 23 30 jun 22 förändr 30 jun 23 31 dec 22
Nettoomsättning 872 786 11 % 1 777 2 066 −14 % 3 592 3 880
Organisk tillväxt, % * 9 % 12 %   10 % 6 %      
EBITA 107 117 −9 % 222 413 −46 % 476 667
EBITA-marginal,% 12,2 % 14,9 %   12,5 % 20,0 %   13,2 % 17,2 %
* Exklusive covid-19 relaterad omsättning

I kvartalet  ökade Labtechs nettoomsättning med 11 procent till 872 MSEK (786). Den organiska omsättningstillväxten, exklusive covid-19 relaterad försäljning, uppgick till 9 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (36). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 7 procent. EBITA uppgick till 107 MSEK (117), motsvarande en EBITA marginal om 12,2 procent (14,9). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Labtechs nettoomsättning i delårsperioden minskade med 14 procent till 1 777 MSEK (2 066), varav den organiska omsättningen, exklusive covid-19 relaterad försäljning, ökade med 10 procent och förvärvad tillväxt var 1 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (546). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent. EBITA minskade med 46 procent till 222 MSEK (413), motsvarande en EBITA marginal om 12,5 procent (20,0). 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 6 mån

Tillväxten inom Labtech var god och tack vare ett kontinuerligt arbete med priser, produktmix och kostnader är marginalen över den nivå på 10-12% som rådde innan pandemin.

Diagnostik fortsätter att växa, drivet av en ökad sjukhusaktivitet generellt och nya upphandlingar och produktlanseringar. Teamen arbetar kontinuerligt med prisförhandlingar och förberedelser för nya upphandlingar som väntas. Produktportföljen utvecklas ständigt och under andra kvartalet har nya produkter för Next Generation Sequencing (NGS) lagts till portföljen i den nordiska marknaden. Detta är en utvidgning av ett samarbete med en leverantör som ett av AddLife bolagen sedan tidigare representerat i Italien. NGS är ett av de prioriterade tillväxtområdena inom Labtech och teknologin används alltmer inom exempelvis cancerdiagnostik.

Inom biomedicin och forskning var tillväxten under kvartalet mycket god. I vissa länder noteras ett något mer försiktigt inköpsbeteende från kunder inom akademisk forskning. Framförallt kan vi se en avvaktan vad gäller större kapitalinvesteringar medan försäljningen av förbrukningsartiklar fortsätter med oförändrad styrka. I andra länder har forskningssatsningar lanserats och löften om bibehållna och utökade forskningsanslag kommunicerats. För kunder inom industrin (främst läkemedel, bioteknik samt kemi- och metallindustrin) ökar däremot aktiviteten, vilket kompenserar för försiktigheten inom akademisk forskning.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: Försäljning per Land 2023
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA marginal (%)
Senast uppdaterad: 2023-08-24 15:46:03 av Eva Berger