Koncernen i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 31 dec 22
Nettoomsättning 2 365 2 079 4 822 4 658 9 248 9 084
Kostnad för sålda varor −1 470 −1 268 −3 001 −2 846 −5 812 −5 657
Bruttoresultat 895 811 1 821 1 812 3 436 3 427
Försäljningskostnader −614 −522 −1 211 −1 034 −2 302 −2 125
Administrationskostnader −141 −140 −286 −272 −556 −542
Forskning och utveckling −25 −22 −49 −39 −91 −81
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 21 11 119 9 239 129
Rörelseresultat 136 138 394 476 726 808
Finansiella intäkter och kostnader −66 −44 −118 −93 −231 −206
Resultat efter finansiella poster 70 94 276 383 495 602
Skatt −37 −18 −69 −82 −106 −119
Periodens resultat 33 76 207 301 389 483
             
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 33 74 206 299 387 480
Innehav utan bestämmande inflytande 1 2 1 2 2 3
             
Resultat per aktie, SEK 0,27 0,63 1,70 2,47 3,19 3,96
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,27 0,62 1,70 2,46 3,18 3,95
Medelantal aktier efter återköp, '000 121 857 121 704 121 856 121 753 121 830 121 779
Antal aktier vid periodens utgång, '000 121 857 121 740 121 857 121 740 121 857 121 836
             
EBITA 247 240 613 675 1 158 1 221
             
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar            
– materiella anläggningstillgångar −95 −75 −177 −149 −337 −309
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv −100 −93 −199 −182 −392 −375
– övriga immateriella anläggningstillgångar −11 −9 −20 −17 −41 −38
Senast uppdaterad: 2023-06-05 13:16:06 av Alexander Paziraei