Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik samt hjälpmedel inom hemvård.


  3 månader t.o.m.   6 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 23 30 jun 22 förändr 30 jun 23 30 jun 22 förändr 30 jun 23 31 dec 22
Nettoomsättning 1 496 1 296 15 % 3 050 2 597 17 % 5 663 5 210
Organisk tillväxt, % * 8 % 5 %   10 % 1 %      
EBITA 145 129 12 % 401 273 47 % 701 573
EBITA-marginal,% 9,7 % 10,0 %   13,2 % 10,5 %   12,4 % 11,0 %
* Exklusive covid-19 relaterad omsättning

I kvartalet ökade Medtechs nettoomsättning med 15 procent till 1 496 MSEK (1 296), varav den organiska tillväxten var 8 procent och valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 8 procent. EBITA ökade med 12 procent till 145 MSEK (129), motsvarande en EBITA-marginal om 9,7 procent (10,0).  Satsningen på digitala lösningar för egenmonitorering samt vård- och omsorgslösningar har påverkat resultatet negativt med 15 MSEK.

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

I delårsperioden ökade Medtechs nettoomsättning med 17 procent till 3 050 MSEK (2 597), varav den organiska tillväxten var 10 procent och förvärvad tillväxt var 1 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 6 procent. EBITA ökade med 47 procent till 401 MSEK (273), motsvarande en EBITA-marginal om13,2 procent (10,5). Återföring av tidigare skuldförd tilläggsköpeskilling, framförallt kopplad till förvärvet av AddVision, har haft en positiv effekt på rörelseresultatet om 83 MSEK och rensat för denna uppgick EBITA till 10,4 procent. Satsningen på digitala lösningar för egenmonitorering samt vård- och omsorgslösningar har påverkat resultatet negativt med 30 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 6 mån

Tillväxten inom Medtech var god under kvartalet och marginalen var i den övre delen av det historiska spannet på 8-10%, trots negativ inverkan från vår ögonkirurgiverksamhet.

Inom ögonkirurgi fortsätter tillväxten, men marginalerna är fortsatt låga. Försäljningsorganisationen har stärkts i de viktigaste marknaderna för att anpassas till en uppdaterad och mer avancerad produktportfölj. De produkter som tidigare fallit bort på grund av leveransproblem och avslutade leverantörsavtal ersätts nu med nya produkter. De leverantörer som haft problem i interna processer lanserar nu uppdaterade versioner av sina produkter. Ett program för utbildning av säljare samt utveckling av säljmetoder har genomförts under kvartalet.

Den höga aktiviteten inom planerad kirurgi fortsätter i hela Europa, vilket driver tillväxt för produkter med höga marginaler inom specialiserad ortopedisk kirurgi, laparoskopi och även produkter för allmänkirurgi. Bolagen utvecklas väl och arbetar aktivt med att utveckla portföljen, enskilt och i samarbete med andra bolag inom AddLife. Under kvartalet har ett nytt samarbete trätt i kraft som omfattar en portfölj av produkter bland annat inom och cancerterapi. Samarbetet omfattar flera länder i Europa.

Inom hemvård finns en stor efterfrågan för produkter som möjliggör vård och omsorg i hemmet och vi ser en positiv försäljningsutveckling inom detta område.

Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: Försäljning per Land 2023
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA MARGINAL (%)
Senast uppdaterad: 2023-08-24 15:49:56 av Eva Berger