DELÅRSRAPPORT
1 JANUARI – 30 JUNI 2023

Fortsatt stark tillväxt

2365
MSEK

NETTOOMSÄTTNING

247
MSEK

EBITA

-10
%

RESULTATTILLVÄXT
EBITA R12 MÅN

53
%

R/RK

Fredrik Dalborg Q2 2023 VD

Efterfrågan utvecklas positivt inom alla områden

AddLifes dotterbolag har starka marknadspositioner i växande nischer, vilket tydligt reflekteras i bolagets nettoomsättningstillväxt om 14% i andra kvartalet. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 3% jämfört med föregående år, drivet framför allt av högre nettoomsättningstillväxt, och EBITA marginalen var 10,4%. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att AddLifes bolag har starka marknadspositioner i väl utvalda nischer där förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt är goda.

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar bolag inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn, från forskning till vård. Dotterbolagen är indelade i två affärsområden. Labtech erbjuder produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Medtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom medicinteknik och hemvård.