Koncernen i sammandrag

Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 23 31 dec 22 30 jun 22
Goodwill 5 582 5 313 5 067
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 090 3 127 3 170
Materiella anläggningstillgångar 954 899 886
Finansiella anläggningstillgångar 133 146 149
Summa anläggningstillgångar 9 759 9 485 9 272
Varulager 1 894 1 646 1 565
Kortfristiga fordringar 1 908 1 550 1 505
Likvida medel 267 376 351
Summa omsättningstillgångar 4 069 3 572 3 421
Summa tillgångar 13 828 13 057 12 693
Eget kapital 5 291 4 971 4 541
Räntebärande avsättningar 180 194 197
Icke räntebärande avsättningar 469 459 520
Räntebärande långfristiga skulder 2 960 2 969 793
Icke räntebärande långfristiga skulder 8 8 10
Summa långfristiga skulder 3 617 3 630 1 520
Icke räntebärande avsättningar 54 52 13
Räntebärande kortfristiga skulder 2 944 2 622 4 917
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 922 1 782 1 702
Summa kortfristiga skulder 4 920 4 456 6 632
Summa eget kapital och skulder 13 828 13 057 12 693
Senast uppdaterad: 2023-04-26 10:16:47 av Alexander Paziraei