Intygande

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och koncernen står inför.

Stockholm den 14 juli 2023

 

Johan Sjö
Styrelsens ordförande   

 

Birgit Stattin Norinder
Styrelseledamot

 

Håkan Roos
Styrelseledamot

 

 

Eva Nilsagård
Styrelseledamot

 

Eva Elmstedt
Styrelseledamot

 

Stefan Hedelius
Styrelseledamot

 

Fredrik Dalborg
VD och koncernchef

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Dalborg, VD och koncernchef: + 46 70 516 09 01
Christina Rubenhag, ekonomidirektör, +46 70 546 72 22

Senast uppdaterad: 2023-05-16 10:55:09 av Fredrik Liljekvist