Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 31 MSEK (31) och resultat efter finansiella poster uppgick till -152 MSEK (-125). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 5 238 MSEK (4 605). Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (62).

Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 31 dec 22
Nettoomsättning 16 15 31 31 64 64
Administrationskostnader −24 −22 −43 −43 −83 −83
Rörelseresultat −7 −7 −12 −12 −19 −19
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter −124 −81 −140 −113 −232 −205
Resultat efter finansiella poster −131 −88 −152 −125 −251 −224
Bokslutsdispositioner   194 194
Resultat före skatt −131 −88 −152 −125 −57 −30
Skatt 27 19 31 26 17 12
Periodens resultat −104 −69 −121 −99 −40 −18

 Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

Balansräkning, MSEK 30 juni 23 31 dec 22 30 juni 22
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 7 853 8 002 7 854
Summa anläggningstillgångar 7 853 8 002 7 854
Kortfristiga fordringar 415 670 284
Summa omsättningstillgångar 415 670 284
Summa tillgångar 8 268 8 672 8 138
Bundet eget kapital 62 62 62
Fritt eget kapital 2 277 2 562 2 463
Summa eget kapital 2 339 2 624 2 525
Obeskattade reserver   120
Räntebärande långfristiga skulder 2 706 2 600 119
Icke räntebärande långfristiga skulder 2 2 1
Summa långfristiga skulder 2 708 2 602 120
Räntebärande kortfristiga skulder 3 195 3 301 5 341
Icke räntebärande kortfristiga skulder 26 145 32
Summa kortfristiga skulder 3 221 3 446 5 373
Summa eget kapital och skulder 8 268 8 672 8 138
Senast uppdaterad: 2023-07-14 07:56:18 av Eva Berger