Koncernen i sammandrag

Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Kassaflödesanalys 3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 31 dec 22
Resultat efter finansiella poster 70 94 276 383 495 602
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 197 185 299 400 583 684
Betald inkomstskatt −55 −52 −107 −124 −239 −256
Förändringar i rörelsekapital −130 −21 −281 −121 −281 −121
Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 206 187 538 558 909
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar −66 −71 −131 −128 −271 −268
Företagsförvärv och avyttringar 0 −295 −16 −796 −38 −818
Kassaflöde från investeringsverksamheten −66 −366 −147 −924 −309 −1 086
Utdelning till moderbolagets aktieägare −146 −243 −146 −243 −146 −243
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande −4 −6 −4 −6 −4 −6
Inlösta och utfärdade köpoptioner 0 5 −17 5 11 33
Förvärv av egna aktier 0 −49 −11 −60
Upptagande av lån 143 337 166 1 319 263 1 416
Amortering av lån −11 −23 −32 −585 −293 −846
Övrig finansieringsverksamhet −110 −45 −149 −82 −227 −160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −128 25 −182 359 −407 134
Periodens kassaflöde −112 −135 −142 −27 −158 −43
Likvida medel vid periodens ingång 346 475 376 345 351 345
Valutakursdifferens i likvida medel 33 11 33 33 74 74
Likvida medel vid periodens slut 267 351 267 351 267 376
Senast uppdaterad: 2023-04-26 10:16:47 av Alexander Paziraei