Koncernen i sammandrag

Rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 31 dec 22
Periodens resultat 33 76 207 301 389 483
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen            
Periodens omräkningsdifferenser 236 149 280 233 502 455
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen            
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 14 14 9 23
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen −3 −3 −2 −5
Övrigt totalresultat 236 160 280 244 509 473
Periodens totalresultat 269 236 487 545 898 956
             
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 268 234 486 543 896 953
Innehav utan bestämmande inflytande 1 2 1 2 2 3
Senast uppdaterad: 2023-04-26 10:16:47 av Alexander Paziraei