Finansiell ställning och kassaflöde

Soliditeten uppgick vid delårsperiodens utgång till 38 procent (38). Eget kapital per aktie uppgick till 43,42 SEK (40,76) och avkastningen på eget kapital uppgick vid delårsperiodens utgång till 8 procent (10). Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 53 procent (61). Den lägre avkastningen är dels hänförlig till något lägre resultat samt till ett relativt sett högre rörelsekapital

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid delårsperiodens utgång till 5 817 MSEK (5 410), inklusive pensionsskuld om 60 MSEK (60), leasingskulder om 377 MSEK (351) och tilläggsköpeskillingar motsvarande 164 MSEK (266). De utestående bankkrediterna uppgår vid delårsperiodens utgång till 5 363 MSEK (4 968), varav kortfristiga bankkrediter uppgår till 2 696 MSEK (2 432). Koncernen har god marginal i de enligt bankavtal gällande covenanterna, vilka är räntetäckningsgrad på minst 4,0 gånger samt soliditet överstigande 25 procent. 

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,1 att jämföra med 1,1 vid delårsperiodens ingång. Avsikten är att sänka skuldsättningen genom eget genererat kassaflöde. 

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, tillsammans med beviljade men ej utnyttjade krediter, uppgick sammantaget till 595 MSEK (890) per den 30 juni 2023. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under delårsperioden till 187 MSEK (538). Förändringen är främst hänförlig till ökad kapitalbindning i lager och kundfordringar, framförallt drivet av ökad omsättning samt breddning av produktportföljen som temporärt ökat varulagret. Utbetald tilläggsköpeskilling relaterad till företagsförvärv tidigare år uppgick till 16 MSEK (796). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under delårsperioden till 131 MSEK (128) och avser framförallt investeringar i instrument för uthyrning till kunder. Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (49). Utfärdade, inlösta och återköpta köpoptioner uppgick till -17 MSEK (5). Utdelning har betalats till moderbolagets aktieägare med 146 MSEK (243).

 

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

Dynamisk graf: Lönsamhet R/RK (%)
Dynamisk graf: Resultattillväxt (%)
Senast uppdaterad: 2023-08-24 15:42:41 av Eva Berger