Förvärv

De från och med räkenskapsåret 2022 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Förvärv Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
MBA Incorporado S.L, Spanien Januari, 2022 670 285 Medtech
Verksamhet från Telia Health Monitoring, Sverige Mars, 2022 4 8 Medtech
O’Flynn Medical Ltd, Irland April, 2022 64 36 Medtech
BioCat GmbH, Tyskland April, 2022 90 20 Labtech
JK Lab Nordic AB, Sverige Juli, 2022 24 6 Labtech
    852 355  
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Omvärdering av skulder för villkorade köpeskillingar avseende tidigare förvärv har medfört en intäkt om 83 MSEK, varav 82 MSEK avser förvärvet av AddVision. Denna har under delårsperioden återförts och redovisats i övriga rörelseintäkter. Tilläggsköpeskillingar om 16 MSEK har under delårsperioden betalats ut avseende Ropox som förvärvades under år 2020.  

Senast uppdaterad: 2023-07-13 18:18:41 av lina.astrom@add.life