Övriga räkenskaper

Verkligt värde på finansiella instrument 

Ladda ned Excel

  30 jun 23 31 dec 22
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 2 2 1 1
Finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 2 2 1 1
Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 0 0 0
Villkorade köpeskillingar 164 164 266 266
Finansiella skulder till verkligt värde per nivå 164 0 164 266 0 266
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori. För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2. För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3. För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde i allt väsentligt motsvara redovisat värde.

 Villkorade köpeskillingar

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 30 jun 22 30 jun 23 31 dec 22
Belopp vid periodens ingång 156 328 266 349 357 349
Periodens förvärv 16 16 5 21
Utbetald köpeskilling −16 −31 −16 −31
Omvärdering via resultaträkning 4 0 4
Återförda via resultaträkning −83 −184 −101
Räntekostnader 2 4 −2 6 −3 5
Valutakursdifferenser 6 9 −1 13 5 19
Belopp vid periodens utgång 164 357 164 357 164 266
             

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 23 31 dec 22 30 jun 22
Eventualförpliktelser 52 47 47
Senast uppdaterad: 2023-05-25 11:26:24 av Fredrik Liljekvist