VD-kommentar


Försäljningen utvecklas positivt inom alla områden
AddLifes dotterbolag har starka marknadspositioner i växande nischer, vilket tydligt reflekteras i koncernens organiska tillväxt på 8% och totala omsättningstillväxt om 14% i kvartalet.

Vår verksamhet påverkas positivt av fortsatt hög aktivitet inom planerad kirurgi, drivet av de stora vårdköer som alltjämt finns i hela Europa. Antalet genomförda operationer är fortfarande lägre än innan pandemin och vårdköerna har inte minskat signifikant under kvartalet. I Storbritannien har vårdköerna fortsatt att växa, medan en del sjukhus i exempelvis Spanien och Skandinavien har lyckats effektivisera och öka antalet genomförda operationer till 2019 års nivåer. Även i de fall där antalet operationer ökat signifikant finns fortsatt betydande vårdköer och i många fall återstår mer komplicerade operationer när väntelistorna för standardingrepp har hanterats. Sammantaget innebär detta att vi kan förvänta oss en hög efterfrågan under lång tid. Samtliga våra bolag inom sjukhusområdet utvecklades mycket starkt under kvartalet.

Hemvård blir en allt viktigare metod för samhället att hantera vård och omsorg för en åldrande befolkning och AddLifes verksamhet inom området har utvecklats väl under kvartalet.

Försäljningen växer även inom diagnostik, drivet av en högre aktivitet inom vården, samt en väl positionerad produktportfölj som kontinuerligt utvecklas.

Tillväxten är stark även inom biomedicin och forskning. Den osäkerhet gällande forskningsfinansiering som finns i vissa länder kompenseras av forskningssatsningar i andra länder, samt en mycket stark efterfrågan inom utveckling av nya behandlingsformer i läkemedelsindustrin och inom biomedicin.

 
AddLifes bolag har starka marknadspositioner i väl utvalda nischer där förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt är goda.

 

Initiativ för organisk tillväxt
Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter bedrivs åter i full skala, vilket är en signifikant skillnad jämfört med föregående år. Kundbesök, produktdemonstrationer och utbildning genomförs nu med full kraft och i vissa delar har säljorganisationerna också förstärkts. Bolagen har också deltagit på många av de branschmässor som återupptagits efter pandemin och som normalt organiseras under årets första sex månader.

Under kvartalet har arbetet fortsatt med att utveckla och förankra affärsutvecklingsplaner i organisationen. Bolagsledningarna har samlats för att enas kring inriktning och prioritering av nya initiativ samt för att dela erfarenheter. Adderad tillväxtpotential har skapats genom nya samarbeten som har etablerats mellan dotterbolag i olika delar av verksamheten, där man nyttjar bolagens samlade kompetenser och resurser. Dessa interaktioner har präglats av stor entusiasm och en mycket positiv samarbetsatmosfär och resulterat i ett antal konkreta initiativ, bland annat avtal med flera nya leverantörer. 

Lönsamhet och kassaflöde i fokus
Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 3% jämfört med föregående år, drivet framför allt av högre tillväxt. EBITA marginalen var 10,4% (11,6%) i det andra kvartalet.

Antalet prishöjningar har minskat signifikant under kvartalet, och de prisökningar som skedde under slutet av 2022 och i början av 2023 har i hög grad kunnat kompenseras med prishöjningar till kund. Arbetet med att förhandla priser och att optimera produktmix fortsätter parallellt med förberedelser för de nya upphandlingar som nu väntas komma i gång igen efter att tidigare ha skjutits upp. 

Det kontinuerliga arbetet med att effektivisera lagerhållningen, minska kapitalbindningen och att förbättra marginalerna fortsätter med oförminskad styrka.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att AddLifes bolag har starka marknadspositioner i väl utvalda nischer där förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt är goda. Den decentraliserade affärsmodellen säkerställer ett effektivt och kundfokuserat beslutsfattande, samtidigt som bolagen kan dra nytta av det nätverk och den geografiska täckning som det innebär att vara en del av AddLife. Vi är väl positionerade och tillväxten är stark. Huvudfokus är att förbättra marginalen och minska kapitalbindningen.

Vi har haft en mycket bra start på året och jag vill tacka alla medarbetare för värdefulla insatser och önska en glad sommar.

 

Fredrik Dalborg

VD och koncernchef

Senast uppdaterad: 2023-08-24 15:45:09 av Eva Berger