Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Fortsatt stark tillväxt  

"En ökad kommersiell aktivitet och nya utvecklingsinitiativ skapar
tillväxt och vi ser många möjligheter att utveckla verksamheten ytterligare.
"
Fredrik Dalborg, VD och Koncernchef

1 APRIL - 30 JUNI 2023 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 14% till 2 365 MSEK (2 079). Den covid-19 relaterade omsättningen minskade till 0 MSEK (36) och den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning och valutakursförändringar, var 8%. 
 • EBITA ökade med 3% till 247 MSEK (240), motsvarande en EBITA-marginal om 10,4% (11,6). 
 • Resultat efter skatt uppgick till 33 MSEK (76).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,27 SEK (0,63). 
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 82 MSEK (206). Kapitalbindningen ökade till följd av stark tillväxt.

 

1 JANUARI - 30 JUNI 2023 (6 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 4% till 4 822 MSEK (4 658), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 1%. Den covid-19 relaterade omsättningen minskade till 0 MSEK (546) och den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning, var 10%. 
 • EBITA minskade med 9% till 613 MSEK (675), motsvarande en EBITA-marginal om 12,7% (14,5). EBITA inkluderar en återförd tilläggsköpeskilling om 83 MSEK, rensat för denna uppgår EBITA-marginalen till 11,0%. 
 • Resultat efter skatt uppgick till 207 MSEK (301).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,70 SEK (2,47). För senaste 12 månadersperioden uppgick resultat per aktie till 3,19 SEK (5,07).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 187 MSEK (538).
 • Soliditeten uppgick till 38% (38).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53% (61).
  3 månader t.o.m. 6 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 23 30 jun 22 förändr 30 jun 23 30 jun 22 förändr 30 jun 23 31 dec 22
Nettoomsättning 2 365 2 079 14 % 4 822 4 658 4 % 9 248 9 084
EBIT 136 138 −1 % 394 476 −17 % 726 808
EBITA 247 240 3 % 613 675 −9 % 1 158 1 221
EBITA-marginal,% 10,4 % 11,6 %   12,7 % 14,5 %   12,5 % 13,4 %
Resultat före skatt 70 94 −26 % 276 383 −28 % 495 602
Periodens resultat 33 76 −56 % 207 301 −32 % 389 483
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,27 0,63 −57 % 1,70 2,47 −31 % 3,19 3,96
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,27 0,62 −56 % 1,70 2,46 −31 % 3,18 3,95
Dynamisk graf: Nettoomsättning (MSEK)
Dynamisk graf: EBITA (MSEK)
Senast uppdaterad: 2023-07-13 18:39:44 av lina.astrom@add.life