Koncernens utveckling i kvartalet

Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 14 procent till 2 365 MSEK (2 079). Den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 8 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (36). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 7 procent i kvartalet, motsvarande 150 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 3 mån

Ökad kommersiell aktivitet samt förstärkt säljorganisation har ökat försäljningskostnaderna, vilket drivit försäljningstillväxt och stärker tillväxtpotentialen framåt. EBITA ökade med 3 procent till 247 MSEK (240) och EBITA-marginalen uppgick till 10,4 procent (11,6). Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt, motsvarande 17 MSEK. 

Dynamisk graf: EBITA 3 MÅN

Finansnettot uppgick till -66 MSEK (-44) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 70 MSEK (94). Finansnettot inkluderar räntekostnader kopplade till finansiering av tidigare förvärv samt valutakursförändringar. Räntekostnaderna uppgick till 73 MSEK (22) och valutakursvinster till 2 MSEK (-27). Valutakursförändringar är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpekillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt för kvartalet minskade med 56 procent till 33 MSEK (76) och effektiv skattesats uppgick till 53 procent (19). Den högre effektiva skattesatsen är hänförlig till effekten av den generella ränteavdragsregeln som innebär att avdrag för ett bolags negativa räntenetto begränsas till 30 procent av EBITDA och är en korrigering från föregående år.  

Koncernens utveckling under delårsperioden

Nettoomsättningen i delårsperioden ökade med 4 procent till 4 822 MSEK (4 658). Den förvärvade tillväxten var 1 procent och den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick till 10 procent. Den covid-19 relaterade omsättningen har nu upphört och redovisas som 0 MSEK (546). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 5 procent i delårsperioden, motsvarande 254 MSEK. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning 6 mån

Ökad kommersiell aktivitet samt förstärkt säljorganisation har ökat försäljningskostnaderna. EBITA minskade med 9 procent till 613 MSEK (675) och EBITA-marginalen uppgick till 12,7 procent (14,5). Återföring av tidigare reserverad tilläggsköpeskilling har i delårsperioden påverkat rörelseresultatet positivt med 83 MSEK. Valutakursförändringar påverkade EBITA positivt med 4 procent, motsvarande 30 MSEK. 

Dynamisk graf: Covid-19 relaterad omsättning


AddLife har under hela covid-19 pandemin levererat stora volymer av produkter till hälso- och sjukvården. Omsättningen sedan första kvartalet 2020 har varierat utifrån smittspridningen och restriktioner i samhället. 
Volymen av covid-19 specifika tester har nu minskat så mycket att särredovisning framöver inte är relevant.

¹Korrigering av periodisering mellan Q1 och Q2 2022

Dynamisk graf: EBITA 6 MÅN

Finansnettot uppgick till -118 MSEK (-93) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 276 MSEK (383). Finansnettot inkluderar räntekostnader kopplade till finansiering av tidigare förvärv samt valutakursförändringar. Räntekostnaderna uppgick till 128 MSEK (43) och valutakursvinsterna till 9 MSEK (-52). Valutakursförändringar är kopplade till omräkning av lån och tilläggsköpekillingar i utländsk valuta. Resultatet efter skatt för perioden minskade med 32 procent till 207 MSEK (301) och effektiv skattesats uppgick till 25 procent (21).  

Kriget i Ukraina har inte haft någon väsentlig ekonomisk påverkan på de finansiella rapporterna, men det kan inte uteslutas att så sker i framtiden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant, där vi kan konstatera en stigande inflation, högre råvaru-, komponent-, frakt- och energikostnader samt en större osäkerhet om ränteutvecklingen.

Senast uppdaterad: 2023-08-24 15:40:37 av Eva Berger