Aktien

Aktiekapitalet uppgick vid delårsperiodens utgång till 62 MSEK (58).

Antalet återköpta aktier uppgår till 498 749 B-aktier motsvarande 0,4 procent av totalt antal aktier och 0,3 procent av röstetalet. Det genomsnittliga anskaffningspriset för återköpta aktier uppgår till 52,12 SEK per aktie. Antalet innehavda egna aktier uppgick under delårsperioden i medeltal till 1 029 367 (2 271 999). Aktiekursen per 30 september 2021 uppgick till 321,20 SEK och den senaste betalkursen för AddLifeaktien den 21 oktober 2021 var 343,00 SEK. 

Ladda ned Excel

Omsättning och handel jan-sep 2021  
Lägsta pris, SEK 254,00  
Högsta pris, SEK 390,00  
Daglig snittomsättning, SEK 57 962 887  
Antal omsatta aktier, st 44 114 016  
Antal avslut, st 277 551  

AddLife har sammantaget fyra utestående incitamentsprogram motsvarande totalt 2 128 690 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under delårsperioden medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på årets genomsnittliga aktiekurs om cirka 0,5 procent (0,4). Under delårsperioden har 880 optioner i programmet 2017/2021 lösts in motsvarande 3 696 B-aktier, resterande 55 323 optioner som var utestående vid delårsperiodens början har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde. 2 000 optioner i programmet 2018/2022 har under delårsperioden lösts in motsvarande 8 400 B-aktier och 163 550 optioner har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde. 

Ladda ned Excel

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal B-aktier Andel av
totalt antal aktier
Lösenkurs Lösenperiod
2021/2025 250 000 250 000 0,2 % 259,0 10 jun 2024 - 28 feb 2025
2020/2024 250 000 1 000 000 0,9 % 98,40 19 jun 2023 - 28 feb 2024
2019/2023 215 000 860 000 0,8 % 76,60 20 jun 2022 – 28 feb 2023
2018/2022 4 450 18 690 0,0 % 56,00 16 jun 2021 – 28 feb 2022
Totalt 719 450 2 128 690        

 

Den 30 september 2021 uppgick antalet aktieägare till 13 686, varav 56 procent var svenska ägare med avseende på kapitalandel. De tio största aktieägarna kontrollerade 53 procent av kapitalet och 63 procent av rösterna.

Ladda ned Excel

      Andel i %
Aktieägare 2021-09-30 Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Roosgruppen AB 2 160 604 2 724 727 3,99 14,84
Tom Hedelius 2 066 572 23 140 1,71 12,62
State Street Bank & Trust Company 0 11 472 618 9,37 7,00
SEB Fonder 0 11 198 949 9,14 6,83
Swedbank Fonder 0 8 880 447 7,25 5,42
Verdipapirfond Odin 0 8 713 921 7,11 5,31
NTC Fidelity Funds Northern Trust 0 5 932 164 4,84 3,62
Handelsbanken fonder 0 5 393 279 4,40 3,29
CBNY-Fidelity over 0 3 173 372 2,59 1,94
Sandrew AB 0 2 800 000 2,29 1,71
Totalt 10 största ägarna 4 227 176 60 312 617 52,69 62,58
Övriga ägare 387 960 57 023 748 46,90 37,12
Totalt antal utestående aktier 4 615 136 117 336 365 99,59 99,70
Återköpta B-aktier (i eget förvar) - 498 749 0,41 0,30
Totalt antal registrerade aktier 4 615 136 117 835 114 100,00 100,00
Källa: Euroclear        
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:50:50 av Vladimir Mironov (Awave)