Koncernen i sammandrag

Rapport över totalresultat

Ladda ned Excel

  3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 21 30 sep 20 30 sep 21 30 sep 20 30 sep 21 31 dec 20
Periodens resultat 139 127 543 301 762 520
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen            
Periodens omräkningsdifferenser 34 0 41 −30 −11 −82
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen            
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 6 1 −5
Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras i resultaträkningen −1 0 1
Övrigt totalresultat 34 0 46 −30 −10 −86
Periodens totalresultat 173 127 589 271 752 434
             
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 172 126 587 270 749 432
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 2 1 3 2
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:33:52 av Vladimir Mironov (Awave)