Koncernen i sammandrag

Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

Resultaträkning 3 månader t.o.m. 9 månader t.o.m. 12 månader t.o.m.
MSEK 30 sep 21 30 sep 20 30 sep 21 30 sep 20 30 sep 21 31 dec 20
Nettoomsättning 1 850 1 241 5 862 3 542 7 593 5 273
Kostnad för sålda varor −1 190 −811 −3 785 −2 331 −4 909 −3 455
Bruttoresultat 660 430 2 077 1 211 2 684 1 818
Försäljningskostnader −359 −188 −1 060 −625 −1 309 −874
Administrationskostnader −94 −64 −265 −184 −354 −273
Forskning och utveckling −7 −5 −25 −16 −33 −24
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 7 −4 24 8 41 25
Rörelseresultat 207 169 751 394 1 029 672
Finansiella intäkter och kostnader −27 −4 −47 −11 −49 −13
Resultat efter finansiella poster 180 165 704 383 980 659
Skatt −41 −38 −161 −82 −218 −139
Periodens resultat 139 127 543 301 762 520
             
Hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 138 126 541 300 759 518
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 2 1 3 2
             
Resultat per aktie, SEK 1,13 1,14 4,58 2,69 6,50 4,63
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,13 1,13 4,56 2,68 6,47 4,61
Medelantal aktier efter återköp, '000 121 943 112 226 118 564 112 053 116 994 112 127
Antal aktier vid periodens utgång, '000 121 952 112 242 121 952 112 242 121 952 112 487
             
EBITA 286 199 944 486 1 260 802
             
I rörelsens kostnader ingår avskrivningar            
– materiella anläggningstillgångar −51 −34 −142 −105 −181 −144
– immateriella anläggningstillgångar från förvärv −73 −24 −174 −78 −206 −110
– övriga immateriella anläggningstillgångar −6 −6 −19 −14 −25 −20
Senast uppdaterad: 2021-11-23 15:33:25 av Vladimir Mironov (Awave)